|| akshamala || vedanta sabdhardha ratnamala

Anubandham